TES Water Group atıksu arıtımı için sunduğu üstün teknoloji ürünleri ve hizmet kalitesi ile daha yaşanabilir şehirler ve en üst standartlarda çevre korunmasını amaçlamaktadır. Çözüm odaklı mühendislik anlayışı ile şehir atıksu arıtma tesislerinin her kademesinin dizaynı, inşası ve işletilmesi için yüksem verim sağlayacak en ideal çözümleri sunmaktayız.

Atıksular Şehir kanalizasyon hatları vasıtası ile terfi istasyonlarında toplanarak atıksu arıtma tesisine iletilirler. Tesise gelen atıksu ızgara ve kum yağ tutucuları ile ön artmaya tabi tutularak tesis pompa ve boru hatlarında tıkanma ve aşınmanın önüne geçilmiş olunur. Fiziksel ön arıtmanı doğru tasarlanması tesisin ileriki kademelerindeki prosesin olumsuz yönde etkilenmemesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Tesise gelen atıksu karakterine göre ön çöktürme prosesi ile biyolojik arıtmaya gelen yük azaltılarak istenilen arıtma verimleri sağlanabilmektedir. Biyolojik arıtma aşamasında atıksu bünyesindeki karbon, azot ve fosfor bileşenli organik maddeler mikroorganizmalar tarafından giderilerek askıda çamur oluşumu sağlanır ve biyolojik çamur fazından ayrılmış olan çıkış suyu ilgili alıcı ortama deşarj edilir. Çöken çamurlar susuzlaştırma ve kurutma işlemler ile uzaklaştırılarak yakma işlemine hazır hale getirilirler.

TES Water Group büyük ölçekli atıksu arıtma tesisleri yapımının yanı sıra köy, hastane, okul ve tatil köyleri gibi küçük ölçekti yerlerden kaynaklanan atıksuların arıtılması için paket ve kompakt çözümler de sunmaktadır.

Tesis yapımı için; tesisin hizmet alanı ve yer seçimi, atıksuyun kapasite ve karakteri, tesis deşarj standartları, uygun proses ve ekipman seçimi, tesisin yerleşimi, hidrolik profili ve işletme giderleri gibi unsurları büyük bir hassasiyetle planlayıp tasarlamaktayız. Bunu yaparken bütünsel bir yaklaşım ile tasarım kriterlerinin hepsi bir arada değerlendirilerek en ideal ve faydalı çözümü ortaya koymaktayız.